Historiske data

Her kan du hente luftkvalitetsdata tilbake i tid der det er tilgjengelig. Alle luftkvalitetsdata kvalitetskontrolleres grundig av både kommunene og Nasjonalt referanselaboratorium for luft – en rolle NILU har på vegne av Miljødirektoratet. Data for inneværende år er foreløpige. Data for hvert kalenderår skal være endelig kvalitetssikret innen 1. juli året etter. Fram til dette kan det bli endringer i dataene.

Dataene kan vises i graf og/eller lastes ned som csv-filer.

Du velger selv tidsperioden du ønsker data fra ved å velge dato og klokkeslett. Du velger ønskede tidsserier i nedtrekksmenyen «Vennligst velg tidsserie». Noen byer og tettsteder har mer enn en målestasjon. I søk-feltet kan du skrive f.eks. bynavn, stasjonsnavn eller komponentnavn, for å lettere finne fram til dataene du er interessert i.

Du kan også velge mellom ulike aggregeringsnivå som timesmiddel, døgnmiddel, månedsmiddel, årsmiddel, 24-timers glidende middel, 8-timers glidende middel og maks 8-timers middel pr .døgn.