Overskridelse av grenseverdier for forurensning

Nasjonale styringsmål for luftkvalitet i Norge

I Norge har vi tre ulike styringsmål for lokal luftkvalitet; juridisk bindende grenseverdier,  luftkvalitetskriterier og nasjonale mål for lokal luftkvalitet. 

Juridisk bindende grenseverdier 

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 med bakgrunn i EUs direktiv om luftforurensning1. Grenseverdiene i forurensningsforskriften (Kapittel 7) er rettslig bindende, og overskridelse av disse minstekravene utløser krav om tiltak. Forskriften angir grenseverdier både for korttids- (timer/døgn) og langtidseksponering (år) for en rekke ulike komponenter. Dette skyldes at både korttids- og langtidseksponering for luftforurensning kan føre til helseeffekter. Her omtales kun svevestøv (PM10 og PM2.5) og NO2, da det er disse komponentene som oftest kan gi forurensningsproblemer i byene i dag. I tillegg kan SO2 være et problem i enkelte industripåvirkede områder.  

I henhold til forskriften skal timemiddelverdien for NO2 ikke overskride 200 µg/m3 mer enn 18 timer i løpet av ett år. I tillegg skal årsmiddel for NO2 ikke overskride 40 µg/m3. For PM10 skal døgnmiddelverdien ikke overskride 50 µg/mmer enn 30 dager i året og årsmiddelverdien skal ikke overskride 25 µg/m3. For PM2.5 er det per i dag kun grenseverdi for årsmiddel som ikke skal overskride 15 µg/m3.  For SO2 er det grenseverdier for både 15-minutters verdier, timeverdier og årsmiddel. 

Det er Miljødirektoratet som forvalter og håndhever forurensningsloven.

Luftkvalitetskriteriene 

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter eksponering for luftforurensning kan medføre og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse. 

Nasjonale mål 

Nasjonale mål er ikke juridisk bindende, men angir regjeringens ambisjonsnivå for luftkvaliteten i Norge. 

Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2, PM10 og PM2.5 er gitt tabellen under.  

Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv. 

Komponent Midlingstid Grenseverdi (1) Nasjonale mål fra 1.1.2022 (2) Luftkvalitets-kriterier (3) 
NO2  15 minutter   300 µg/m3 
 Time 200 µg/m3 må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår  100 µg/m3 
 År 40 µg/m3 30 µg/m3 30 µg/m3 
PM10  Døgn 50 µg/m3 må ikke overskrides mer enn 25 ganger pr. kalenderår  30 µg/m3 
 År 20 µg/m3 20 µg/m3 20 µg/m3 
PM2,5 Døgn   15 µg/m3 
 År 10 µg/m3 8 µg/m3 8 µg/m3 
 15 minutter   300 µg/m3 
SO2 Time 350 µg/m3, må ikke overskrides mer enn 24 ganger pr. kalenderår   
 Døgn 125 µg/m3, må ikke overskrides mer enn 3 ganger pr. kalenderår  20 µg/m3 
 Kalenderår og i vinterperioden (1/10-31/3) 20 µg/m3   
 

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet. 

2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2022-2023) 

3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier – Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt folkehelse-institutt (Rapport 2013:9) 

For svevestøv ble grenseverdiene i forurensningsforskriften innskjerpet fra og med 1.1.2016. De norske grenseverdiene er nå strengere enn grenseverdiene i EUs luftkvalitetsdirektiv.