Overskridelse

I forurensningsforskriften er det satt juridisk bindende grenseverdier for luftforurensning. Grenseverdiene skal sikre et minimumsnivå for lokal luftkvalitet i Norge, og overskridelser utløser krav om tiltak. Vurdering av om grenseverdiene overholdes gjøres basert på målinger. Det er et strengt regelverk som stiller krav til hvordan disse målingene skal gjøres.

PM10, PM2,5, NO2 og SO2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer og tettsteder. På denne siden får du informasjon om overskridelser av grenseverdiene for disse fire komponentene, registrert på målestasjoner i de ulike byene/områdene i Norge.

Det er et krav at måledataene skal dekke minst 85% av året hvis de skal brukes til sammenligning med grenseverdier. Det vises derfor ikke stolper i grafen for stasjoner som mangler data hele eller deler av året.

Mer informasjon om gjeldende regelverk, helsemyndighetenes anbefalinger og regjeringens nasjonale mål kan du finne her.